Amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Kosztów uzyskania przychodu nie stanowią odpisy amortyzacyjne określone w art. 16 ust. 1 pkt 63 i 64 PDOPrU, a w szczególności odpisy od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabytych w sposób nieodpłatny, jeżeli:

– a) nabycie to nie stanowi przychodu w naturze, albo

Więcej na temat podatkowych aspektów korzystania ze środków pomocowych znajduje się w Ł. Mazur, E. Sokołowska, Opodatkowanie środków pomocowych, C.H. Beck, Warszawa 2003 r.

– b) dochód z tytułu nabycia jest wolny od podatku dochodowego, albo

– c) w wyniku tego nabycia powstaje dochód, od którego na podstawie

OrdPU zaniechano poboru podatku dochodowego. Kosztem uzyskania przychodów są – a contrario do art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a) – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to stanowiło przychód w naturze albo dochód z tytułu nabycia nie był zwolniony od podatku dochodowego. Kosztem uzyskania przychodu nie są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które spełniają łącznie dwa warunki:

– a) zostały nabyte przed dniem 1.1.1995 r.,

– b) nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższa regulacja jest wyjątkiem od przyjętej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zasady wyrażonej w art. 16h ust. 1 pkt 4, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczas ewidencją. Od tych środków trwałych dokonuje się amortyzacji począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>