Daily Archives 09/25/2017

Pracownik niekorzystający ze zryczałtowanej formy rozliczeń

Pracownik. Pracodawca może wliczyć do kosztów uzyskania przycho- 34 dów wydatki poniesione na rzecz pracownika. Przy definiowaniu pojęcia pracownika należy odwołać się do przepisów art. 2 KP, według którego pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wydatki ponoszone więc przez osobę wykonującą na rzecz podatnika określone czynności na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło mogą być przez niego zwrócone, jednak nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 30 PDOPrU. Możliwość ich zaliczenia do kosztów podatkowych przewiduje art. 16 ust. 1 pkt 51 PDOPrU. Warunkiem wliczenia do kosztów uzyskania przychodów tego rodzaju wydatków będzie zawarcie w umowie odrębnej klauzuli o zwrocie kosztów używania samochodu lub zawarcie odrębnej umowy w tej sprawie.

Czytaj Dalej