Daily Archives 09/11/2017

Zakres zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8c

W przypadku nabycia (obję-126 cia) udziałów (akcji) w spółce, która następnie ulega podziałowi lub połączeniu, wydatki na to nabycie (objęcie) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zasada ta jest powieleniem art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU, zgodnie z którym wydatki na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) stają się kosztem uzyskania przychodu dopiero przy ustalaniu dochodu z ich odpłatnego zbycia. W przypadku podziału spółki lub jej połączenia z inną spółką, co generalnie wiąże się z unicestwieniem całości lub części udziałów (akcji) jednej spółki w zamian za udziały (akcje) innej spółki lub spółek, może się pojawić interpretacja, iż udziały (akcje) spółki dzielonej lub łączonej zostały odpłatnie zbyte w zamian za udziały (akcje) innej spółki lub spółek. W związku z tym wprowadzono do PDOPrU przepis (art. 16 ust. 1 pkt 8c), zgodnie z którym otrzymanie udziałów (akcji) spółki w związku z procedurą połączenia lub podziału spółek kapitałowych nie traktuje się jako odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmowanej lub dzielonej. Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, kosztem uzyskania przychodu z tego zbycia są wydatki poniesione na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółki łączonej lub dzielonej. Wydatki te ustala się w oparciu o art. 15ust. lkPDOPrU-je- żeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny albo na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU -jeżeli nabycie albo objęcie nastąpiło za wkład pieniężny. Należy przy tym mieć na uwadze, iż art. 15 ust. lk został wprowadzony do PDOPrU z mocą od 1.1.2001 r., dlatego w przypadku udziałów (akcji) objętych przed 1.1.2001 r. wydatki te określa się według przepisów obowiązujących w roku objęcia udziałów (akcji).

Czytaj Dalej