Monthly Archives Sierpień 2017

Okres używania dłuższy niż rok

Odpisom amortyzacyjnym podlegają jedynie te składniki majątku trwałego podatnika (budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty), których przewidywany okres używania przekroczy rok.

Czytaj Dalej

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy – kontynuacja

Katalog chorób zawodowych uprawniających do świadczeń został zamieszczony w załączniku do rozp. RM z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115) wydanym na podstawie przepisów KP.

Czytaj Dalej

Odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek

Zgodnie z art. 16 61 ust. 1 pkt 12 PDOPrU, kosztów uzyskania przychodów nie stanowią odsetki, prowizje i różnice kursowe zwiększające koszty inwestycji w okresie ich realizacji. Zgodnie z art. 16g ust. 4-7 PDOPrU, odsetki, prowizje i różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania zwiększają ich wartość początkową. Te odsetki, prowizje i różnice kursowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów pośrednio poprzez dokonanie odpisów amortyzacyjnych od powiększonej wartości początkowej środków trwałych.

Czytaj Dalej

Odsetki naliczone samodzielnie przez podatnika

W przypadku dokonywanej przez podatnika korekty w związku ze zmianą kwalifikacji środków trwałych, korekta ta dokonywana jest w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynął przewidywany okres używania (rok). Niedokonanie powyższego spowoduje dopiero powstanie zaległości podatkowej za ten miesiąc. Wówczas możemy mówić o konieczności naliczenia odsetek wynikających z OrdPU.

Czytaj Dalej

Odpowiedzialność za skutki naruszenia stanu środowiska

Ustawodawca wykluczył możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań powstałych z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska (art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a) PDOPrU). Zgodnie z ustawą z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), podatnik może być zobowiązany do zapłaty odszkodowań za naruszenie stanu środowiska, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska.

Czytaj Dalej

Odpowiedzialność za skutki naruszenia stanu środowiska cz. II

Nie stanowią natomiast kosztów uzyskania przychodów kwoty podwyższające opłaty, w związku z brakiem decyzji określającej rodzaje i ilość substancji zanieczyszczających powietrze dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, o których mowa w art. 86b ust. 9 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska1. Nie są również kosztami uzyskania przychodów kary i opłaty określone w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wydanej w razie naruszenia przez jednostkę organizacyjną ustaleń decyzji określającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ”.

Czytaj Dalej

Odpisy amortyzacyjne a odliczenia wydatków na środki trwałe

Podatnik może otrzymać od krajowych lub zagranicznych instytucji i organów środki stanowiące refundację poniesionych przez niego wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych. Najczęściej refundacja dokonywana jest ze środków PFRON, Funduszu Pracy, PHARE1.

Czytaj Dalej

Odpisy aktualizujące wartość należności

Termin „uprawdopodobnienie” znany jest zarówno polskiemu prawu publicznemu, jak i prywatnemu. Nie budzi wątpliwości fakt, iż nie jest on tożsamy z pojęciem „dowodu”. Różnica polega na tym, że uprawdopodobnienie jest środkiem niedającym pewności, a jedynie wskazującym prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia.

Czytaj Dalej

Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny cz. II

Należy przy tym uznać, iż „wydatkami na nabycie”, o których mowa w omawianym przepisie, są wszelkie wydatki warunkujące nabycie udziałów (akcji), takie jak np.: zapłacona cena za udziały (akcje), opłaty notarialne lub prowizje biura maklerskiego. Problem ten został omówiony w piśmie MF z 31.10.1996 r. PO 4/AK-722-662/96, S.Podat. 1998/6/28), które stanowi, iż:

Czytaj Dalej

Niezaliczenie składnika majątku do środków trwałych

– 1. Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, podatnicy są obowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:

Czytaj Dalej

Naliczone odsetki od kredytów

Odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania powiększająwartość początkową tego środka. Również w przypadku nabycia środka trwałego na raty, odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania powiększająwartość początkową.

Czytaj Dalej